SPF0

Bendrosios taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi internetine parduotuve www.sveikuolis.lt sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka www.sveikuolis.lt parduotuvėje siūlomas prekes.

1.2. Pirkėjui susipažinus ir patvirtinus taisykles (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su www.sveikuolis.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“, yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.sveikuolis.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungę www.sveikuolis.lt puslapyje bei privalės iš naujo patvirtinti Taisykles. Taisyklių pakeitimas galioja tik tų užsakomų prekių atžvilgiu, kurios buvo pateiktos po Taisyklių pakeitimo. Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.4. Pirkėju šiose Taisyklėse yra laikomas bet kuris asmuo, perkantis www.sveikuolis.lt parduotuvėje. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys.

1.5. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti ir yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis www.sveikuolis.lt parduotuvėje. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo www.sveikuolis.lt parduotuvėje jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesutinka su visomis arba dalimi Taisyklių, jis privalo nespausti mygtuko „sutinku“, kitaip yra laikoma, kad Pirkėjas įvertina ir prisiima dėl šio veiksmo kylančius įsipareigojimus, atsakomybę ir sutinka su Taisyklėmis visa apimtimi.

1.6. www.sveikuolis.lt gali laikinai arba iš viso nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui. Tokiu atveju visos teisės ir pareigos, numatytos šiose Taisyklėse, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

1.7. Taisyklės tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikomos sudarytomis ir galiojančiomis, kai registracijos arba prekių apmokėjimo lange, įvedus savo asmens duomenis, yra pažymima varnelė prie teiginio „Susipažinau su www.sveikuolis.lt Taisyklėmis ir su jomis sutinku“.

 1. Asmens duomenų apsauga ir registracija

2.1. www.sveikuolis.lt turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė registracijos ar pirkimo metu ir esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba www.sveikuolis.lt veiklos planavimui ir analizei. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su www.sveikuolis.lt Taisyklėmis ir su jomis sutinku“). Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui. Internetinėje parduotuvėje www.sveikuolis.lt surinkti asmens duomenys apie Pirkėjus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir yra nepasiekiami tretiesiems asmenims.

2.2. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, www.sveikuolis.lt veiklos ribose, tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka anketoje pažymint atitinkamus laukus.

2.3. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi remiantis šių taisyklių trečiu punktu - Privatumo politika. Jei Pirkėjas naudojasi www.sveikuolis.lt elektronine parduotuve, yra laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

2.4. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų teisingi ir tikslūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

2.5. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu, nevaržomai, keisti registracijos duomenis, juos papildyti ar panaikinti savo registraciją.

 1. Privatumo politika

3.1. Privatumo politika (toliau - Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, taikomas visiems interneto svetainės www.sveikuolis.lt lankytojams.

3.2. Kliento asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkant Kliento asmens duomenis, www.sveikuolis.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

3.3. Asmens duomenys - www.sveikuolis.lt apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

3.4. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, IP adresą, įrenginio identifikavimo duomenis, naršymo istoriją www.sveikuolis.lt interneto puslapyje, atsiskaitymo duomenis (banko sąskaitos numeris ir pan.), pirkimo istoriją, PVM sąskaitos faktūros rekvizitus, informaciją apie atmestus ar nepavykusius mokėjimus.

3.5. Kliento anketoje pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) www.sveikuolis.lt taip pat naudoja bendravimo su Klientu tikslais, įskaitant ir atsakymus į Kliento užklausas, pastabas, teikti Klientui svarbią informaciją apie taisyklių ir (ar) šios Politikos pakeitimus, susisiekti su Klientu, esant reikalui.

3.6. Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie www.sveikuolis.lt siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, kt.), www.sveikuolis.lt siųs pasiūlymus dėl prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausis nuomonės apie įsigytas prekes, praneš internetinės parduotuvės naujienas, prekių pardavimo tvarką.

3.7. Tiesioginės rinkodaros tikslu www.sveikuolis.lt tvarko tokius Kliento asmens duomenis: vardą, pavardę, lytį, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gimimo datą.

3.8. Klientas turi teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdamas ir apie tai pranešdamas www.sveikuolis.lt internetinėje parduotuvėje nurodytais kontaktais.

3.9. www.sveikuolis.lt gali atskleisti informaciją apie Klientą savo darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams ar subrangovams, jei to pagrįstai reikia užsakymo tikslams įgyvendinti, remiantis Privatumo politikos nuostatomis.

3.10. www.sveikuolis.lt gali atskleisti informaciją apie Klientą, jeigu tai turi padaryti pagal įstatymą arba siekiant apginti savo teises ar interesus.

3.11. Kliento asmens duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims ir (ar) tarptautinėms organizacijoms.

3.12. www.sveikuolis.lt gali naudoti ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės.

3.13. Pirkėjas, kaip duomenų subjektas, turi teisę: žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus; turi teisę visais atvejais (ne tik kai duomenys tvarkomi neteisingai) reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus; nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

 1. Pirkėjo teisės

4.1. Žinoti ir būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą.

4.2. Būti informuotam kur ir kokie Jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti.

4.3. Turi teisę visais atvejais reikalauti ištaisyti arba sunaikinti www.sveikuolis.lt sukauptus savo asmens duomenis.

4.4. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jo asmens duomenys.

4.5. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.sveikuolis.lt internetinėje parduotuvėje Taisyklių nustatyta tvarka.

 1. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas nustatytą sumą.

5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda savo prisijungimo duomenis, jis privalo apie tai informuoti www.sveikuolis.lt nurodytais kontaktais.

5.4. Pirkėjas, naudodamasis www.sveikuolis.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.5. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

 

 1. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti galimybę naudotis internetine parduotuve jeigu Pirkėjo veiksmai kenkia internetinės parduotuvės darbo stabilumui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus.

6.2. Jeigu Pirkėjas neteisingai nurodo prekių pristatymo, kontaktinius ar asmeninius duomenis Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas.

6.3. www.sveikuolis.lt turi teisę atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

 1. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, saugoti ir tvarkyti duomenis remiantis Privatumo politika, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetine parduotuve remiantis šiomis bendrosiomis taisyklėmis ir sąlygomis.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu remiantis bendrosiomis taisyklėmis.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių atsisakymo datos.

7.5. Pardavėjas prisiima atsakomybę už prekių pardavimą bei tinkamą prekių pristatymą Pirkėjui, užtikrinant prekių kokybę bei grąžinimo sąlygas, kurios atitinka nustatytas bendrąsias taisykles.

 1. Prekių užsakymo ir apmokėjimo tvarka

8.1. Užsakymas yra laikomas galiojančiu ir priimtu vykdymui tik po gauto apmokėjimo.

8.2. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje yra nurodomos eurais su PVM.

8.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš elektroninės parduotuvės www.sveikuolis.lt numatytų būdų.

8.4. Apmokėjimas galimas naudojantis “Paysera” bankine sistema.

8.5. Tik gavus apmokėjimą už prekes yra pradedamas ruošti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

 

 1. Prekių pristatymas

9.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas – siuntų tarnybos, kurjeriai.

9.2. Prekių pristatymo mokestis ir detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama internetinės parduotuvės užsakymo formoje - pristatymo žingsnyje.

9.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

9.6. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

9.7. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

9.8. Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai www.sveikuolis.lt turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.

9.9. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

 

 1. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos, www.sveikuolis.lt parduotuvėje, parduodamos prekės savybės yra bendrai nurodomos prie prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

10.3. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija.

10.4. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. Esant ypatingai trumpiems garantiniams terminams prekės internetinėje parduotuvėje yra pažymimos specialiu perspėjamuoju ženklu.

10.5. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

 

 1. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“.

11.2. Tinkamos kokybės prekės keičiamos ir grąžinamos Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje numatytais atvejais ir sąlygomis.

11.3. Vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ II skyriaus, 1 skirsnio „Tinkamos kokybės prekių keitimas ir grąžinimas“ 15 punktu augalai, gyvūnai ir tinkamos kokybės maisto prekės nekeičiami ir negrąžinami.

11.4. Vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ II skyriaus, 2 skirsnio „Netinkamos kokybės prekių keitimas į tinkamos kokybės prekes ir prekių grąžinimas“ 18 punktu Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis ir 19 punktu Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytomis teisėmis vartotojas gali pasinaudoti ir tuo atveju, kai jam parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas prekės pirkimo–pardavimo momentu pasibaigęs.

11.5. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti prekių grąžinimu ar keitimu per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo, atsiėmimo dienos, apie tai informuodamas Pardavėją - www.sveikuolis.lt, nurodytais kontaktais.

11.6. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų: grąžinama prekė turi būti originalioje pakuotėje; grąžinama prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės), negalioja tuo atveju kai grąžinama nekokybiška prekė; Prekė turi būti nesugadinta ir tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo.

11.7. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

11.8. Grąžinant prekes būtina pateikti jų įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

11.9. Pardavėjas - www.sveikuolis.lt, pasilieka teisę nepriimti grąžinamų prekių jeigu nėra laikomasi 11 punkto „Prekių grąžinimas ir keitimas“ numatytos prekių grąžinimo tvarkos ir sąlygų.

 

 1. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

12.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.sveikuolis.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Jei www.sveikuolis.lt internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

 

 1. Baigiamosios nuostatos

 

13.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

13.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/ ar Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS).


Užsisakykite mūsų naujienlaiškį
Registruokitės ir pirmieji gaukite naujienas apie specialius pasiūlymus ir naudingus patarimus